Konsultacja
Online

REGULAMIN ZADATKU

UISZCZANEGO W ZWIĄZKU Z ZAPLANOWANĄ WIZYTĄ KONSULTACYJNĄ LUB ZABIEGIEM

 

 • 1 Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Niniejszy Regulamin zadatku uiszczanego w związku z zaplanowaną wizytą konsultacyjną lub zabiegiem określa zasady uiszczania, zwrotu i rozliczenia zadatku w związku z Rezerwacją wizyty lekarskiej w zakładzie leczniczym prowadzonym przez Iwonę Gnach prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „UNIDENT UNION II&IF Aesthetica Iwona Gnach SP. z o.o.”, adres do doręczeń: al. Jana Kochanowskiego 20, lok. CD, 51-601 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8982292154, REGON: 525113456.
 2. Przez użyte w Regulaminie słowa pisane dużą literą, bez względu czy zostały zapisane w liczbie mnogiej lub pojedynczej, rozumie się odpowiednio:
  • Klinika – zakład leczniczy rozumiany jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzony przez Iwonę Gnach prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „UNIDENT UNION II&IF Aesthetica Iwona Gnach Sp. z o.o.”, adres do doręczeń: al. Jana Kochanowskiego 20, lok. CD, 51-601 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8982292154, REGON: 525113456;
  • Pacjent – oznacza osobę zwracającą się do Kliniki o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Klinikę lub reprezentanta tej osoby;
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
  • Rezerwacja – oznacza datę i godzinę wizyty Pacjenta w Klinice związanej z konsultacją lub udzielaniem innych świadczeń zdrowotnych ustaloną między Pacjentem a Kliniką;
  • Strona – oznacza Pacjenta lub Klinikę;
  • Zadatek – oznacza należność pieniężną uiszczaną przez Pacjenta na rzecz Kliniki w ramach potwierdzenia Rezerwacji.

 

 

 

 • 2 Rezerwacja i jej potwierdzenie. Wpłata Zadatku

 

 1. W celu dokonania Rezerwacji Pacjent kontaktuje się z Kliniką w formie wiadomości e-mail, telefonicznej lub w innej uzgodnionej przez Strony formie. W niektórych sytuacjach Rezerwacja następuje także z inicjatywy Kliniki, przy czym w takiej sytuacji Pacjent musi potwierdzić ustalenia dotyczące Rezerwacji.
 2. Po ustaleniu przez Strony terminu Rezerwacji Klinika przekazuje Pacjentowi potwierdzenie Rezerwacji w formie wiadomość SMS, wiadomości e-mail lub w innej wybranej przez Strony formie, zawierającą co najmniej następujące elementy:
  • datę i godzinę wizyty Pacjenta w Klinice;
  • kwotę Zadatku;
  • termin i formę uiszczenia Zadatku;
  • numer rachunku bankowego Kliniki;
  • informację o konieczności przedstawienia Klinice potwierdzenia dokonania płatności wraz z adresem e-mail;
  • adresu www (linku) umożliwiającego pacjentowi zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą terminowego:
  • zaksięgowania kwoty Zadatku na rachunku bankowym Kliniki; lub
  • przedstawienia przez Pacjenta potwierdzenia wpłaty Zadatku na wskazany przez Klinikę adres e-mail.
 4. Uchybienie przez Pacjenta obowiązkom określonym w ust. 3 powyżej może skutkować anulowaniem Rezerwacji przez Klinikę.

 

 • 3 Zaliczenie Zadatku. Zwrot Zadatku

 

 1. W przypadku niestawiennictwa Pacjenta w Klinice w terminie określonym w ramach Rezerwacji, Klinika ma prawo do zachowania Zadatku i podjęcia jednostronnej decyzji o tym, że Zadatek nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Brak zwrotu Zadatku spowodowany jest koniecznością poniesienia przez Klinikę kosztów należytego przygotowania miejsca wizyty Pacjenta oraz kosztów związanych z personelem medycznym Kliniki, którzy pozostawali w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych pomimo braku stawiennictwa Pacjenta.
 2. W przypadku podjęcia przez Klinikę decyzji o braku zwrotu Zadatku, Klinika poinformuje o tym fakcie Pacjenta.
 3. Strony mogą ustalić kolejny termin Rezerwacji w ramach tego samego Zadatku, w przypadku, w którym w ocenie Kliniki niestawiennictwo Pacjenta jest uzasadnione lub gdy ryzyko ponownego niestawiennictwa w ramach nowej Rezerwacji jest znikome. Decyzja ta podejmowana jest jednostronnie przez Klinikę. W takim przypadku, uiszczony przez Pacjenta Zadatek podlega zaliczeniu na kolejny termin Rezerwacji.
 4. W przypadku, w którym z przyczyn leżących po stronie Kliniki Rezerwacja nie może być zrealizowana, kwota Zadatku podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Pacjenta o zaistniałej sytuacji.

 

 • 4 Anulowanie Rezerwacji

 

 1. Pacjent ma prawo anulować bezkosztowo termin Rezerwacji i żądać zwrotu wpłaconego Zadatku w sytuacji, w której Pacjent poinformuje Klinikę o anulowaniu Rezerwacji w terminie nie późniejszym niż na 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny przed ustalonym terminem Rezerwacji.
 2. W celu skutecznego anulowania Rezerwacji Pacjent zobowiązuje się poinformować Klinikę w drodze pisemnej (e-mail, SMS lub listem) o anulowaniu Rezerwacji.

 

 • 5 Postanowienia dodatkowe

 

 1. Do rozliczeń Zadatku nie stosuje się przepisu art. 394 Kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (z wyłączeniem przepisów dotyczących zadatku m.in. art. 394) oraz innych właściwych ustaw, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 3. Klinika zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa.
 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a ustaleniami Stron – stosuje się ustalenia Stron.