Konsultacja
Online

I. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Regulamin organizacyjny dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną podmiotu wykonującego działalność leczniczą pod firmą: Unident Union II&IF Aesthetica Iwona Gnach Sp. z o.o. pod adresem: al. Kochanowskiego 20 CD, 51-601 Wrocław, NIP: 8982292154, REGON: 525113456, zwanego w dalszej części Regulaminu „UNIDENT UNION”.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. UNIDENT UNION świadczy drogą elektroniczną usługi w postaci świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. Usługi polegają na wstępnej analizie zgłoszonego przez Klienta problemu oraz załączonych przez Klienta zdjęć i przygotowaniu szczegółowego planu leczenia („Usługi”).
 2. Usługi świadczone przez UNIDENT UNION drogą elektroniczną stanowią wyłącznie analizę zgłoszonego przez Klienta problemu. Rozpoczęcie leczenia wymaga wizyty Klienta w klinice prowadzonej przez UNIDENT UNION w celu przeprowadzenia szczegółowych badań przez lekarza dentystę.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi są świadczone wyłącznie osobom, które spełniają następujące warunki („Klienci”):
 2. Do współpracy z systemem informatycznym przeznaczonym do świadczenia Usług niezbędny jest dostęp do urządzenia posiadającego połączenie z Internetem oraz do skrzynki e-mail.
 3. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przeznaczonego do świadczenia Usług, w szczególności które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich (np. w postaci przesłania danych osób trzecich bez ich zgody).

IV. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Z momentem otrzymania przez UNIDENT UNION przesłanego przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza kontaktowego za pośrednictwem strony internetowej www.unidentunion.pl (zakładka „KONSULTACJA ONLINE”) dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy UNIDENT UNION a Klientem mającej za przedmiot świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem („Umowa”).
 2. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu:
  • z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez UNIDENT UNION przesłanego przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza kontaktowego (rozwiązanie Umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Klienta) lub
  • z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta, z którego wynika, że nie życzy sobie świadczenia na jego rzecz Usług, przesłanego drogą elektroniczną lub złożonego w inny sposób z zachowaniem formy dokumentowej.
 4. UNIDENT UNION nie ponosi odpowiedzialności za:
  • podanie przez Klienta nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych informacji,
  • błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, zasilania oraz wynikające z przyczyn leżących po stronie zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych,
  • brak dostępu do systemu informatycznego przeznaczonego do świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od UNIDENT UNION

V. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo składania reklamacji dotyczących Usług lub Umowy.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie:
  • pisemnej – złożonej osobiście w siedzibie UNIDENT UNION albo wysłanej na adres siedziby UNIDENT UNION,
  • elektronicznej – wysłanej na adres email: biuro@unidentunion.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub adres email,
  • określenie Usługi lub Umowy, której dotyczy reklamacja,
  • opis problemu będącego przyczyną reklamacji,
  • żądanie Klienta w zakresie oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji,
  • określenie sposobu, w jaki Klient chce uzyskać odpowiedź na reklamację,
  • podpis – w przypadku składania reklamacji drogą pisemną.
 4. Reklamacje nie pozwalające na identyfikację Klienta nie będą rozpatrywane.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez UNIDENT UNION.
 6. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będą dodatkowe informacje, UNIDENT UNION może zwrócić się do Klienta o ich udzielenie. Odmowa udzielenia przez Klienta niezbędnych informacji może skutkować negatywnym rozpatrzeniem reklamacji.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu świadczenia Usług oraz w celu rozpatrywania reklamacji UNIDENT UNION przetwarza dane osobowe podane przez Klienta.
 2. Administratorem danych osobowych jest Iwona Gnach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: UNIDENT UNION II&IF Aesthetica Iwona Gnach Sp. z o.o. pod adresem: al. Kochanowskiego 20 lokal CD, 51-601 Wrocław, NIP: 8982292154, REGON: 525113456.
 3. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.unidentunion.pl w zakładce „RODO”.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem [1.01.2019].
 2. UNIDENT UNION ma prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie.
 3. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.unidentunion.pl. Niezależnie od powyższego, UNIDENT UNION poinformuje o każdorazowej zmianie regulaminu Klientów, z którymi łączy go Umowa.
 4. Regulamin w nowym brzmieniu jest wiążący w stosunku do nowych Klientów oraz obecnych Klientów, którzy nie zrezygnują z Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu.